ערך: זקן

זקן

(ראה גם: הקפת הראש, פאת זקן)

תנ"ך:

לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך. (ויקרא יט כז)

ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרות את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. (שמואל ב י ד)

זהר:

אם נתמלא זקנו בשער, ההוא לשון הרע יורה עליו שמדבר בגלוי לכל, אין לו בושה, עוסק במחלוקת, מצליח בדברי העולם, רואה בשונאיו… (יתרו קיח)

…הזקן אינו נזכר (בתנ"ך, שכתוב עיני ה' וכו' אבל זקן אינו נזכר), משום שהוא היקר מכל, והוא יוצא מן האזנים ומקפת מסביב צורת הפנים, שעולה ויורד חוט לבן מסביב פניו… (ספרא דצניעותא יד ועיין שם עוד)

הזקן שבפנים הן השערות שאין להן סוף, ומראות על זקן הזקנים שהוא עילת העילות שאין סוף לעולמות התלוים בו. (זהר חדש יתרו כז)

תלמוד בבלי:

אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל, אמר להם יהי כנגד המשחיתים… (ברכות יא א)

הדרת פנים זקן… (שבת קנב א)

תנו רבנן איזהו סריס חמה… ואלו הן סימניו, כל שאין לו זקן ושערו לקוי… (יבמות פ ב)

אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה שפיר קאמר לך, שנאמר ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן… (בבא מציעא לט ב)

ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבי, כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה, אתא אביי א"ל במטותא מינך שבקיה. לשנה אחריתי הדר אתא, תפשיה בדיקניה, אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה. (בבא בתרא נח א)

מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן התחתון ולא העליון… (סנהדרין סח ב)

…אזל ואייתי נורא, בהדי דקא נפח ליה אתלי ביה נורא בדיקניה אזל גזייה לרישיה ודיקניה… (שם צו א)

…אלא משום דכתיב זלדקן קורטמן (שזקנו דק הוא חריף), עבדקן סכסן, (אם עבה שוטה), מאן דאית ליה מעברתא בדיקניה (שזקנו מחולק ומפוצל) כולי עלמא לא יכלי ליה… (סנהדרין ק ב)

והמשחית פאת זקנו, תנו רבנן פאת זקנו סוף זקנו, ואיזהו סוף זקנו שבולת זקנו. (מכות כ ב)

ועל הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה, מחוי רב ששת בין פירקי דיקנא (מקום שמתחברים פירקי העצמות והיינו בצדעים). (שם כא א)

תנו רבנן כשמן הטוב יורד על הזקן זקן אהרן וגו' כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו, אמר רב פפא תנא כשהוא מספר עולות ויושבות לו בעיקר זקנו, ועל דבר זה היה משה דואג אמר שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה… (הוריות יב א)

תלמוד ירושלמי:

ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה חד אמר אי זו אומה כאומה הזאת, בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא, אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם… (ראש השנה ז ב)

הרי זקן, הרי נוי באיש ומום באשה… (קדושין כז ב)

איזה הוא זקן מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת. (נגעים י ט)

תוספתא:

וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצוות האמורות בתורה נתמלא זקנו ראוי לעשות שליח ציבור לעבור לפני התיבה ולישא את כפיו… (חגיגה פרק א)

רש"י:

עד יצמח – ולא אמר לגלח החצי השני של הזקן שלא היה מנהגם לגלח הזקן כי אם השפם במספרים, אלא משום צער ואבל, ולא נהגו כן בארצותינו. (שמואל ב י ד)

רש"ר הירש:

פאת זקנך – …על ידי לאו ההקפה מוגבל המח הקדמי מהאחורי, האנושי באדם מן הבהמי, וכן מסתירים שערות הזקן את החלק הבהמי שבפנים, הגבר נוטה יותר להתפרעות חושנית מן הנקבה, היותר צנועה בטבעה, לכן במיוחד על הגבר לשמור על הבדלה זו שבין הרוחני והחמרי המתבטאת בפניו… (ויקרא יט כז)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.