ערך: אב

אב

(ראה גם: אב-ובן, אבות, כבוד אב ואם, מכה, מקלל)

מכילתא:

רבי אליעזר אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד אמו יותר מאביו, לפי שהיא משדלתו בדברים, לפיכך הקדים אב לאם לכיבוד, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מתיירא מאביו יותר מאמו, לפי שהוא מלמדו תורה, לפיכך הקדים אב לאם במורא… תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו, מגיד ששניהן שקולין זה כזה… (יתרו-בחודש פרשה ח)

ספרא:

האב קודם לאם בכל מקום, יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם, תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו, מלמד ששניהם שקולים, אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום, מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו. (קדושים הקדמה)

…מה תלמוד לומר לאביו, מה אמו שהיא מתחללת הרי הוא מטמא לה, אביו שאינו מתחלל אינו דין שיטמא לו, אילו כן הייתי אומר מה אמו בידוע אף אביו בידוע, אביו חזקה מניין תלמוד לומר ולאביו… (אמור הקדמה)

תלמוד בבלי:

…ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. (ברכות ג א)

…שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם (למלאכים)… (שבת פט א)

…אמרתי לו מפני מה בכית, אמר לי כבוד אבותי נזכרתי… (יומא לח א)

…הלכו והפגינו בלילה, אמרו אי שמים לא אחיכם אנחנו, ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת אנחנו, מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשות… (ראש השנה יט א)

…אבי אבי אבי, (משה) אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות. (מגילה יג א)

…אלא אמר לה (יעקב לרחל) מינסבא לי, אמרה ליה אין, מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה… (שם שם ב)

אמר רבא הא דאמור רבנן אין אב למצרי, לא תימא משום דשטופי בזמה דלא ידיע, אבל ידיע חיישינן, אלא אפילו דידיע נמי לא חיישינן… (יבמות צח א)

..דאי כתב אביו הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא ליה משום דחזקה בעלמא הוא, אבל אמו דידעין דילידתיה ליטמא לה. ואי כתב רחמנא אמו הוה אמינא אמו לא ליטמא לה דלאו אזיל זרעה בתרה, אבל אביו כיון דאמר מר למשפחותם לבית אבותם אימא ליטמא ליה… (נזיר מט א)

…באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה עמהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות… מיד ותשב באיתן קשתו… (סוטה לו ב)

מדקתני אבות, מכלל דאיכא תולדות, תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. גבי שבת תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת… תולדותיהן כיוצא בהן, לא שנא אב חטאת ולא שנא תולדה חטאת… ומאי איכא בין אב לתולדה, נפקא מינה, דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי, אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא, ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא. ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב, אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי ליה תולדה, הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב, הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה… (בבא קמא ב א)

…אמר ליה אבוך ערק לאסיא, את ערוק ללודקיא… אמר להן רבי יהושע בן קרחה מי שיש לו אב יחיה ומי שאין לו אב ימות… (בבא מציעא פד א וב)

שלחו מתם טבא דאבא מדברא… (בבא בתרא צ ב)

…לפיכך נברא אדם יחידי… ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך… (סנהדרין לז א)

…והא אמר רבי כרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא ג' חדשים בלבד… כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא בן ולא הראוי לקרותו אב… (שם סט א)

נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא… (שם קא א)

אמר רבי יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה, אבל כגון אנו… (חולין פד א)

האב קודם לאם בכל מקום, יכול מפני שכיבוד האב קודם על כיבוד האם, תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו, מלמד ששניהם שקולין, אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום, מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו… (כריתות כח א)

מדרש רבה:

משל ליתומה שהיא מתגדלת אצל אפוטרופוס, והיה אדם טוב ונאמן, גדלה ושמרה כראוי, בקש להשיאה, עלה הלבלר לכתוב הכתובה, אמר לה מה שמך, אמרה פלנית, אמר לה ומה שם אביך התחילה שותקת, אמר לה אפוטרופוס שלה למה את שותקת, אמרה לו מפני שאיני יודעת לי אב אלא אותך, שהמגדל נקרא אב ולא המוליד… (שמות מו ו)

ילקוט המכירי:

ארשב"נ דרכו של אב לרחם, ודרכה של אם לנחם, דרכו של אב לרחם, דכתיב (תהלים ק"ג) כרחם אב על בנים… (תהלים מזמור קג)

רש"י:

וישימני לאב לפרעה – לחבר ולפטרון. (בראשית מה ח)

לאלקי אביו יצחק – חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו. (שם מו א)

שאל אביך – אלו הנביאים שנקראים אבות… (דברים לב ז)

אבן עזרא:

וישימני לאב – למורה. (בראשית מה ח)

האנכי הריתי – …האב יקרא הורה, מפני שנותן ומזמין ההריון… (במדבר יא יב)

בן אמך – …והאם כגוף והאב כצורה, והצורה לא יבינוה כי אם מתי מעט. (דברים יג ז)

האב מכיר החכמה, והכסיל תמיד אצל אמו בבית. (משלי י א)

רד"ק:

אבי יושב אהל – רוצה לומר קדמון… (בראשית ד יט)

מאירי:

מוסר אביך – היולד המגדל והמלמד קרויים אב, האב מיסרו והאם מדריכה… (משלי א ח)

ספורנו:

…גם הוא שם היה אבי ומלמד כל בני עבר, כי אמנם המלמד ומורה יקרא אב, כמו אבי כל תופש כנור ועוגב, ומי אביהם… (בראשית י כא)

לאב לפרעה – יועץ למלך. (שם מה ח)

אלשיך:

ואת שבתותי תשמורו – השבת מורה על הבריאה, שלא הוצרכתי בה לשותף, כן לא הוצרכתי בבריאתך לשותף אלא זיכיתי את הוריך בכך, והם גם כן חייבים בכבודי. (ויקרא יט ג)

האנוכי הריתי – שתתן על ידי מזון בהשגחה כמו על ידי האב. (במדבר יא יב)

אור החיים:

לא תחוס – לפי שברך ה' את ישראל בבנים, ואמרו ז"ל שבעל בנים יתרבו רחמיו, והראיה שאין ממנין בסנהדרין אלא בעל בנים, ולזה בא מאמר ה' לנגדיות הטבע. (דברים ז יז)

מלבי"ם:

למה הרעות – …על מה שה' שם משא כל העם עליו שהוא ישפיע להם לחם ופרנסה, שזה אינו מוטל עליו כלל יען היותו אליהם במדרגת המלמד אל התלמיד שלא הוטל עליו לפרנסו, שזה חיוב של האב לא של המלמד… שזה מוטל על האב והאם שהם הוציאו את הנפשות האלה אל המציאות… (במדבר יא יא)

שלח תשלח את האם – שם אב ואם בהרחבה יבואו גם על המגדל והמלמד, שהמלמד יקרא בשם אב, והמגדלת תקרא בשם אם… (דברים כב ז)

רש"ר הירש:
לאב – משורש אבה, מי שיש לו זכות לשלול, שבלי הסכמתו אין לאחר רשות לעשות דבר, וכאן פירושו יועץ. (בראשית מה ח)

ר' צדוק:

ובזה תבין קריאת שם אב בלשון הקדש, שהאל"ף מורה על יחודו, ואחר כך נעשה ממנו בי"ת המורכב, כי אין אב אלא שם המצטרף לפי שיש לו בן… (חלק א אור זרוע לצדיק עמוד לח)

ובזה יש לתרץ קושית תשו' הרי"ף סימן א' מ"ש אם למקרא ולמסורות ולא אב, כמו בנין אב, כי איתא במגילה י"ג א' ובסנהדרין ס"ט א' דמיד שנתעברה קרוי אב, ואם עד שתלד, דנשמה (משלמת המעלות) משעת הריון, שאז נגמרה פעולת האב, אבל יצר הרע (שהוא החסרון) משעת לידה, שאז גמור פעולת האם… (חלק ג דובר צדק עמוד לה)