ערך: אחר אלישע בן אבויה

אחר אלישע בן אבויה

(ראה גם: אלישע בן אבויה)

זהר:

כל אלו האחרים ירדו למטה כל אחד ואחד, ונענשו באותו יסוד שירד למטה. אלישע ירד למטה בצד שמאל שהוא (יסוד) האש, (דהיינו גבורה), וירד בו ולא עלה, ופגש בסטרא אחרא ההוא הנקרא אל אחר. ונמנע ממנו תשובה, ונגרש משום שנדבק בו, ועל כן נקרא אחר. (פקודי תרסח)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא… אחר קיצץ בנטיעות… עליו הכתוב אומר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך. מאי היא חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל, אמר גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי, שמא חס ושלום ב' רשויות הן… איתיהיבא ליה רשותא למימחק זכוותא דאחר, יצתא בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אמר הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא ליפוק ליתהני בהאי עלמא, נפק אחר לתרבות רעה, נפק אשכח זונה תבעה, אמרה ליה אלישע בן אבויה את, עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה, אמרה אחר הוא. שאל אחר את ר' מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה, אמר ליה מאי דכתיב גם את זה לעומת זה עשה האלקים, אמר לו כל מה שברא הקב"ה ברא כנגדו, ברא הרים ברא גבעות… אמר לו ר' עקיבא רבך לא אמר כך, אלא ברא צדיקים ברא רשעים… שאל אחר את ר' מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה, מאי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז, אמר לו אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לאבדן ככלי זכוכית, אמר לו רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם אף על פי שסרח יש לו תקנה, אמר לו אף אתה חזור בך, אמר לו כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר.

תנו רבנן מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה, מפיו, אמר לו מאיר חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת… תקפיה עיילי לבי מדרשא, אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך, אמר לו אין שלום אמר ה' לרשעים, עייליה לבי כנישתא אחריתי, אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך, אמר לו כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני… עד דעיילי לתליסר בי כנישתא כולהו פסקו ליה כי האי גוונא, לבתרא אמר ליה פסוק לי פסוקך, אמר ליה ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי וגו', ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה, אשתמע כמה דאמר ליה ולאלישע אמר אלקים…

כי נח נפשיה דאחר אמרי לא מידן לידייניה ולא לעלמא דאתי ליתי, לא מידן לידייניה משום דעסק באורייתא, ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא, אמר רבי מאיר מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי, מתי אמות ואעלה עשן מקברו. כי נח נפשיה דר' מאיר סליק קוטרא מקבריה דאחר, אמר ר' יוחנן גבורתא למילקא רביה, חד הוה ביננא ולא מצינן לאצוליה, אי נקטיה ביד מאן מרמי ליה מאן, (מי יקחנו מידי). כי נח נפשיה דר' יוחנן פסק קוטרא מקבריה דאחר… בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי אמרה ליה רבי פרנסני, אמר לה בת מי את, אמרה לו בתו של אחר אני, אמר לה עדיין יש מזרעו בעולם, והא כתיב לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו, אמרה לו זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו, מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי, בכה ואמר רבי, ומה למתגנין בה כך, למשתבחין בה על אחת כמה וכמה…

אשכחיה רבה בר שילא לאליהו אמר ליה מאי קא עביד הקב"ה, אמר ליה קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר, אמר ליה אמאי, משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר…

אחר מאי, זמר יווני לא פסק מפומיה, אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו. (חגיגה יד ב)

ואחר מאי הוא, איכא דאמרי כי האי גוונא חזא, (אב שאמר לבנו להביא גוזלות, ועלה ושלח האם, ונפל ומת), ואיכא דאמרי לישנא דחוצפית התורגמן חזא דהוה גריר ליה דבר אחר… (קידושין לט ב)

אברבנאל:

אלהים אחרים – אחר נאמר על השבוש ועל האחוריים שנגד הפנים, ועל הזמן הנמשך, כמו ולא אחר הנער לעשות. כאן רוצה לומר אלהים משובשים, שהם אחוריים לאלקים האמיתי, שהוא הפנים, וגם שהם מאוחרים בזמן, כי הם מחודשים ממני. (שמות כ ג)

מלבי"ם:

בגדים אחרים – וכן אחר מציינים דבר שאין לו יחס אל הקודם, ופלוגתא כאן אם הכוונה לבגדי חול או לבגדים יותר פחותים. (ויקרא ו ד)