ערך: בת קול

בת קול

(ראה גם: נבואה, נביא, רוח הקדש)

זהר:

בזמן הראשון היתה הנבואה שורה על בני אדם, והיו יודעים ומסתכלים לדעת בכבוד העליון, כיון שנפסק מהם הנבואה, היו משתמשים בבת קול, עתה נפסקה הנבואה ונפסקה הבת קול, ואנשים אינם משתמשים אלא בחלום. והחלום מדרגה תחתונה היא מבחוץ… (ויחי תקצג)

תלמוד בבלי:

…ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו, ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך… (ברכות ג א)

דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. (שם יז ב)

…ואיבעית אימא לאחר בת קול, ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול… (שם נא ב)

…יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד… יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העולם הבא. (שם סא ב)

דא"ר יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר. (שבת יד ב)

…כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף, יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם. (שם לג ב)

…וכי מריב בעל שמו והלא מפיבשת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו יצתה בת קול ואמרה לו נצא בר נצא… אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. (שבת נו ב)

אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו… (שבת פח א)

…יצאתה בת קול ואמרה (על נבוכדנצר) ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים. (שבת קמט ב)

…הדר תנא ליה ד' מאה זימני אחריני, נפקא בת קלא וא"ל (לר' פרידא) ניחא ליך דליספו לך ד' מאה שני או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי… אמר להן הקב"ה תנו לו זו וזו. (עירובין נד ב)

דאמר ר' יוחנן בן זכאי מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון, יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד את כל העולם כולו עלי במלכותו… (פסחים צד א)

בקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו כתוב יושר דברי אמת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה… (ראש השנה כא ב)

…מאי ססמגור, אמר רב אבא בת קול. כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל ועדיין היו משתמשין בבת קול. (יומא ט ב)

…יצאה בת קול ואמר לו (לשאול) אל תהי צדיק הרבה, ובשעה שאמר לו שאול לדואג סוב אתה ופגע בכהנים יצאה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה. (יומא כב ב)

…יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה (ר"ע מר"א), אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו. (תענית כה ב)

…סליק לאיגרא נפיל ומית, וגמירי דכי גזרי גזירתא ומית חד מינייהו מבטלי לגזרתייהו, יצתה בת קול ואמרה אדון זה מזומן לחיי העולם הבא. (שם כט א)

יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם… אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל. (מגילה ג א)

אמר רבא יצתה בת קול ואמרה להם, ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהם. (שם יב א)

יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני… (שם כט א)

ואמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנן מנין שמשתמשין בבת קול, שנאמר ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר, והני מילי דשמע קל גברא במתא וקל איתתא בדברא, והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו. (שם לב א)

על כל הטובה, שיצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבא. (מועד קטן ט א)

והאמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני… (שם יח ב)

יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר… (חגיגה טו א)

ומשיאין על פי בת קול, מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת, הלכו ולא מצאו שם אדם, והשיאו את אשתו… אמר רבה בר שמואל תנא בית שמאי אומרים אין משיאין על פי בת קול, ובית הלל אומרים משיאין על פי בת קול… ודילמא שד היה, א"ר יהודה אמר רב שראו לו דמות אדם… (יבמות קכב א)

…יצתה בת קול ואמרה אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא. (כתובות קג ב)

יצתה בת קול ואמרה יבא שלום ינוחו על משכבותם. (שם קד א)

אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. (סוטה ב א)

כיון שהודה ואמר צדקה ממני יצתה בת קול ואמרה, אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור, מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה. צדקה ממני, מנא ידע, יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים. (שם י ב)

תניא רבי אליעזר הגדול אומר שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל. (שם יג ב)

…לסוף א"ל (הלל ושבנא) תא נערוב וליפלוג, יצתה בת קול ואמר אם יתן איש את כל הון ביתו וגו' (שם כא א)

והתניא יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא. ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר בטילת עבידתא דאמר שנאה לאייתאה על היכלא ונהרג גסקלגס ובטלו גזירותיו, וכתבו אותה שעה וכיוונו. ובלשון ארמי היה אומר. אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידה, ואי בעית אימא גבריאל הוה… (שם לג א)

דתנו רבנן משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. שפעם אחת היו מסובין בעליית בית גיריא ביריחו נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך, נתנו עיניהם בהלל הזקן… (שם מח ב, וראה שם עוד)

…אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה. (גיטין נז ב)

חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא, מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות… (בבא מציעא נט ב)

…יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור. (שם פו א)

יומא חד שמע ההוא גברא (הורדוס) בת קלא דאמר כל עבדא דמריד השתא מצלח… (בבא בתרא ג ב)

כי מטא למערתא דאדם הראשון יצתה בת קול ואמרה נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכל. (שם נח א)

…ונפק בת קלא ואמר לן לא תיחותו הכא, דנפלת ליה חציצא לבר נגרא הא שב שני ולא קא מטיא אארעא… (שם עג ב)

…יצתה בת קול ואמרה ועובדיה היה ירא את ה' מאד אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה. (סנהדרין לט ב)

אמר שר העולם לפניו, רבונו של עולם צביונו עשה לצדיק זה, יצאה בת קול ואמרה רזי לי רזי לי, אמר נביא אוי לי אוי לי עד מתי, יצאה בת קול ואמרה בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו… (שם צד א)

א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש, בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה… ויאמר עד, ויאמר ויאמרו מיבעי ליה, יצאת בת קול ואמרה אני עד בדבר זה… היא אמו, מנא ידע דלמא איערומא מיערמא, יצאת בת קול ואמרה היא אמו. (מכות כג ב)

יצתה בת קול ואמרה קטיעה בן שלום מזומן לחיי העולם הבא… (ע"ז י ב)

…יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא. (שם יח א)

…יצתה בת קול ואמרה כשמן הטוב וגו' כטל חרמון, מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה… יצתה בת קול ואמרה לו הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, מה משה לא מעל אף אתה לא מעלת. (הוריות יב א)

אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף… (אבות ו ב)[משניות, אין תלמוד בבלי של מסכת אבות]

יצתה בת קול ואמרה לו זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן. (מנחות נג ב)

יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים. (חולין פז א)

תלמוד ירושלמי:

..אבל משיצאת בת קול לעולם הלכה כדברי בית הלל, וכל העובר על דברי בית הלל חייב מיתה. תני יצאת בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים אבל הלכה כדברי בית הלל. איכן יצאה בת קול, רבי ביבי אמר בשם רבי יוחנן ביבנה יצאה בת קול. (ברכות ט א)

א"ר אלעזר הולכין אחר שמיעת בת קול, מה טעמא ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו… ר' יוחנן ורשב"ל הוי מתחמדין מיחמי אפויי דשמואל, אמרין נלך אחר שמיעת בת קול, עברין קומי סידרא שמעין קליה דטלליא ושמואל מת, וסיימון וכן הוות ליה. רבי יונה ורבי יוסה סלקין מבקרה לרבי אחא דהוה תשיש, אמרין נלך בתר שמיעת בת קול שמעין קליה דאיתתא אמרה לחבירתה איטפי בוצינה (שאלה אם כבה נרה), אמרה לה לא יתטפי ולא מיטפי בוציניהון דישראל… (שבת לח ב)

א"ר ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו. (שם לט ב)

משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה מהם רוח הקודש, אף על פי כן היו משתמשין בבת קול. מעשה ששמע שמעון הצדיק בת קול יוצא מבית קודש הקדשים ואומר נהרג גייס גוליקס ובטלו גזירותיו… (סוטה מה ב, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

קול גדול ולא יסף… ורבנן אמרי שלא היה לו בת קול. (שמות פרשה כח ד)

ארשב"ל מהו ולא יסף, אלא כשאדם קורא לחבירו יש לקולו בת קול, והקול שהיה יוצא מפי הקב"ה לא היה לקולו בת קול… (שם כט ט)

…יצתה בת קול ואומרת לו (לאברהם) לך אכול בשמחה לחמך. (ויקרא פרשה כ ב)

מדרש תנחומא:

א"ר יהודה בר שלום בקשו חכמי המשנה לשנות ארבעה מלכים ולמנות שלמה עמהם, אלא שיצאה בת קול ואמרה אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. ואף על פי כן חזרו יום אחר ובקשו לשנות ואתא אש מן השמים ולחכה בספסליהם וחזרה ואמרה (איוב ל"ד) המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר. (מצורע א)

מדרש שמואל:

רבי ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק אמר בכל יום ויום היתה בת קול יוצאה ומתפוצצת בכל העולם כולו ואומרת עתיד צדיק אחד לעמוד ושמואל שמו, וכל אשה שהיתה יולדת בן היתה מוציאה שמו שמואל, וכיון שהיו רואין את מעשיו היו אומרים זה שמואל, אין זה אותו שמואל… (פרשה ג)

ילקוט ראובני:

קול דברים אתם שומעים וגו', כשהיה יוצא בת קול היה יוצא ניצוץ מן העטרת ולניצוץ הזה היו קוראים אותו בת קול כדבר היוצא מתוך דבר, והעטר"ת נקרא קו"ל, ועל זה נאמר קול דממה דקה אתם שומעים, וכתוב א' אומר קול דברים אתם שומעים. ונקרא בת בלשון נקבה שהיא אחרונה ולכן נקרא בלשון נקבה. (ואתחנן)

רמב"ן:

את האורים ואת התומים – …והענין הוא כי היו שמות קדושים מכחם יאירו האותיות מאבני החושן אל עיני הכהן השואל במשפטם… וזאת מדרגה ממדרגת רוח הקודש והיא למטה מן הנבואה ולמעלה מבת קול שמשתמשים בה בבית שני לאחר שפסקה הנבואה ופסקו אורים ותומים… (שמות כח ל)

כוזרי:

…וכשיחשוב החסיד זה בכל תנועותיו, איך לא תהיינה כולן כבר נתן בהן חלק לבורא שבראן תחילה, וממשיך להן בעזר תמיד בהשלמתן, והוא לעולם כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכח. ואם יחזק בחסידות והיה במקומות הראויים לשכינה יחברו עמו בפועל, ויראה אותם עין בעין למטה ממדרגת הנבואה, כאשר היו טובי החכמים בבית שני רואים הצורות ושומעים בת קול, והיא מדרגת החסידים, ולמעלה ממנה מדרגת הנביאים… (מאמר ג יא)

ואין פליאה על החסידים ההם שיראו צורות מהן דמיונות בעבור גודל מחשבותם וזכות דעתם, ומהן צורות שיש להן ממש אמיתי מחוץ כאשר ראו אותן הנביאים, וכן בת קול שלא פסקה מהם בבית שני, והיא מדרגה למטה ממדרגת החזון והדבור, ואל יהיה רחוק אצלך מה שאמר ר' ישמעאל שמעתי בת קול שמנהמת כיונה וכו', וכאשר יבא בקבלה הנאמנה מהדין לקבלו… (שם עג)

מורה נבוכים:

…וממה שזכרנו בשתוף שם מלאך תדע שהגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים, כי זה הדבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות בת קול אשר זכרוה החכמים תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן… והתבונן אמרו וימצאה מלאך ה' על עין המים, כמו שאמר ביוסף וימצאהו איש והנה תועה בשדה. ולשון המדרשות כולם שהוא מלאך. (חלק ב פרק מב)

רבינו בחיי:

…ודע כי ד' מדרגות הן בנבואה, בת קול, אורים ותמים, רוח הקדש, נבואה, וכלן מדרגות חלוקות זו למעלה מזו, וכלן נמשכות מן המדה הנקראת צדק, וזהו (איוב כ"ח) "צדק לבשתי וילבשני". והנני מבאר לך בכאן ד' מדרגות הללו… הראשונה בת קול ויש סוד במה שאמרו בת קול ולא אמרו בן קול, וכן במה שאמרו זה בנה אב וכן בנין אב משני כתובים ולא אמרו זה בנה אם או בנין אם… ובאור הענין כי בנין אב לא נזכר בשום מקום מהתלמוד אלא על פסוק מפסוקי תורה שבכתב, ואם כן ראוי להם להזכיר בזה לשון אב, כי כל פסוק ופסוק הוא בנין האב יתעלה ששמענו התורה מפיו מתוך האש… אבל כשאמרו יש אם למקרא ולמסורת שהוא דבר נמסר מעסק תורה שבעל פה הזכירו אם ולא אב. וכן בכאן בבת קול שהזכירו בת ולא בן מוכרח היה לפי שהקול הזה המגיע לאזני השומע הוא נמשך מאותו הקול שכתוב בו (שמות ט"ו) "והיה אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך"… והקול הזה הנשמע יקרא בת, לפי שהוא נמשך מאותו קול, וזהו לשון בת קול. ועוד לטעם אחר נמרץ הוצרכו לומר בת קול, כי היה הקול יורד לאזני השומע כמדת הכסא שהוא רחב מלמעלה וקצר מלמטה, וזהו לשון בת קול, שהיה הקול יוצא כמדת הכסא. ובת קול זה היה נשמע תמיד לחכמי התלמוד ולחסידי הדורות בזמן בית שני, שהיו משתמשין בבת קול אחר שפסקה הנבואה ופסקו אורים ותומים… (דברים לג ח)

מהר"ל:

בפרק הזהב במחלוקת של ר' אליעזר וחכמים, אמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאת בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא, אמר ר' ירמיה אין משגיחין בבת קול שכבר כתיב בתורה אחרי רבים להטות. פירוש כאשר ישקל מעלת חכמים ומעלת ר' אליעזר בחכמתו בכל מקום, אין חידוש אם יאמר הלכה כיחיד נגד רבים, אף על גב דכתיב אחרי רבים להטות, ורצו לומר בזה שכבר זכו בתורה שהיא שכל עליון פשוט יותר מבת קול, ואין התורה שהיא שכל עליון פשוט הולכת אחר פרטי חכמים, וכל מקום שחידש הקב"ה על ידי נביא כמו אליהו בהר הכרמל שיהיה מקריב בחוץ זה לא קשיא, שגם בסיני נתנה מצוה זו לשמע לנביא לשנות מצות בהוראת שעה… (באר הגולה באר ד)

וכאשר אמר מן השמים יוכיחו… וכן הוא דבר זה כי שם יתברך אמר נצחוני בני לבטל גזירתי, כי הם רוצים במדריגה יותר עליונה שהיא התורה ולא בבת קול רק בתורה עצמה, ולכך נצחוני בני. ואל תתמה סוף סוף אם דברי ר"א הלכה איך אפשר שיהיה דברי רבי יהושע הלכה, שאין זה קשיא, כי במדריגת בת קול דברי ר' אליעזר הלכה, כי בת קול הוא קרוב לאדם ולא נחשב כמו הנבואה שהיא באה לנביא בלבד, אבל בת קול באה אל כל בני אדם, ולפיכך אין חדוש אם הבת קול היה אומר שהלכה בכל מקום כר"א, כי במדריגת בת קול שהוא קרוב לאדם יש לפסוק בכל מקום כר"א, כי גדול היה… אבל התורה בעצמה אמרה אחרי רבים להטות, כי אין הולכין אחר חכמת האיש ומעלתו נגד רבים, ולפיכך אמר נצחוני בני שהם חפצים במדריגת התורה עצמה… (חידושי אגדות בבא מציעא נט ב)

יצא בת קול, ולא אמר יצא קול מן השמים, שזה אינו דומה למה שנאמר בכל מקום קול ה', כי דבר זה פירושו כי נולד מן השמים דבר זה, ואין כאן לא דבור ואמירה, שכל אמירה ודבור הוא שמדבר לאחר לנוכח, אבל כאן נולד ונגזר מן השמים דבר זה, ולכך נקרא בת קול, כלומר תולדה זהו שנולד ונגזר מן השמים כך. ולא נקרא בן קול, כי הבת מיוחסת יותר לתולדה מן הבן… כי כל נקיבה אינה פועלת עד שהבת היא תולדה לגמרי, ורוצה לומר שנולד ובא קול מן השמים דבר זה נקרא בת קול. (שם סנהדרין יא א)

העמק דבר:

ונראה מה יהיו חלומותיו – עיין רש"י, ואין הכונה שלא אמרו האחים דברים אלו כלל אלא רוח הקודש הופיע… אלא אין המקרא יוצא מידי פשוטו, שיצאו הדברים מן האחים אבל לא מדעתם, והרי זה כדאיתא בבראשית רבה פ' תולדות שלשה דברים המה ברשותו של אדם ושלשה אינן ברשותו, הפה וידים ורגלים ברשותו ושאין אדם זוכה ניטלין ממנו ונעשין שלא ברשותו, כך יצא מפיהם דברים שמראין להם לראות מה יהיו חלומותיו, והרי זה כמו בת קול, אבל המה לא שמו לב לדבר… (בראשית לז כ)

ר' צדוק:

ודבר זה גדול מנבואת דשוטה ותינוקת וכן כל בת קול שבעל הקול עצמו אינו יודע כלום רק השומע… מה שאינו כן זה שומע מפי עצמו ויודע ומכיר שדבר זה הוא בת קול מהשי"ת ונמצא מכיר שהוא מהשי"ת כטעם וראית את אחורי זה קשר של תפילין (ברכות ז' א') שהאחוריים גם כן מכיר שמהשי"ת רק מכל מקום אין מכיר אור הפנים עצמו לשמוע הקול עצמו שעדיין נדמה כאלו הוא מעצמו ממציא אותו דבר… (חלק ג דובר צדק עמוד קמד)

…על דרך מה שנאמר "ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו", ובגמרא (מגילה ל"ב) למדו מזה שמשתמשין בבת קול כל שאינו קול מורגל, קול גברא במתא וקול אתתא בדברא (בחוץ, בשדה), ואף שיודע שהוא קול אדם רק שאינו קול מורגל, כיון שהשמיע לו השי"ת מס"ת מורים לו זה הדרך לכו בו. וזה ענין דמצינו בדיק בינוקא וא"ל פסוק לי פסוקך. ואף באנשים פשוטים ואף מאומות העולם סמכו על זה, (כמו שאמרו בירושלמי שבת פ"ו ה"ט), וזה שנאמר כי תאמינו וכי תשמאילו, שאף שישמע ממי שהוא מהשמאל ילמוד מזה רק דבר ה' זה הדרך לכו בו, והיינו הוא רוצה לשמוע אך דבר ה'… (פרי צדיק ר"ח אייר ו)

מכתב מאליהו:

והנה שמיעת בת קול היא השגת האמת שמושגת לאדם לא רק בשכלו ובחיצוניות לבו אלא ממקור פנימי ועמוק שאינה מורגשת כלל כבאה מן ה"אני". ומה ששומע אדם באופן זה היא השגה עמוקה וברורה כל כך שאין שייך שיהרהר אחריה בשכלו כי היא המסקנה הסופית של פנימיותו, ולכן בת קול קרוב לרוח הקודש.

אכן סוף סוף היא הכרת האמת לפי מהות האדם דוקא, ואם הנקודה הפנימית הזו עדיין יש בה שקר, מוכרח שגם "בת קול" שלו יהא בה מן השקר, כגון הכא שמכיר שיש צורך לעשות תשובה (שובו בנים שובבים), אבל לא שהוא יעשה תשובה ("חוץ מאחר").

ולפי זה בבת קול של ר' אליעזר, מאחר שגדר בת קול הוא הכרה מלמעלה מן השכל על פי הנקודה הפנימית של האדם לפי מהותו, יש לומר שהכירו בגדלותו של ר' אליעזר כל כך בבהירות עד שבעומק פנימיות מהותם הרגישו הכרח לבטל דעתם נגדו ולפסוק כמותו… ובזה מבואר מה ששמעו הבת קול בלשון "מה לכם אצל ר' אליעזר" וגו', ולא "מה לכם לטמא את התנור כי טהור הוא" וכדומה. אבל שכל התורה שלהם פסק שסוף סוף הם בגדר אפשרות המחלוקת עם ר' אליעזר, וכיון שבאופן זה יש בתורה פסק ברור של אחרי רבים להטות ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אין לדון על פי הרגשת התבטלות אפילו לעומת הגדול ביותר… (חלק ה עמוד קכ, וראה שם עוד)