ערך: חסידים הראשונים

חסידים הראשונים

(ראה גם: דורות הראשונים, חסיד)

תלמוד בבלי:

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו לבם לאביהן שבשמים… (ברכות ל ב)

…דתניא רבי יהודה אומר, חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קרבן חטאת, לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, מה היו עושין, עומדין ומתנדבין נזירות למקום, כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום… (נדרים י א)

דתניא חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי בשבת, שלא יבואו נשותיהן לידי חלול שבת (בלידה)… (נדה לח א)

משנה תורה:

…אבל חסידים הראשונים כך היתה מדתן, ערב תשעה באב היו מביאין לו לאדם לבדו פת חרבה במלח ושורה במים, ויושב בין תנור וכירים ואוכלה ושותה עליה קיתון של מים בדאגה ושממון ובכיה… (תענית פרק ה ט)

חסידים הראשונים היו מצניעין את הקוצים ואת הזכוכיות בתוך שדותיהם בעומק שלשה טפחים בארץ, כדי שלא תעלם המחרשה, ואחרים שורפין אותם באש, ואחרים משליכים אותם לים או לנהר, כדי שלא יוזק בהם אדם. (נזקי ממון פרק יג כג)