ערך: טבי

טבי

תלמוד בבלי:

וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין, אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים, אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה. (ברכות טז ב)

אמר רבי שמעון מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה, ואמר להן רבן גמליאל לזקנים ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם, ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה… (סכה כ ב)

תלמוד ירושלמי:

…דתני טבי עבדו של רבן גמליאל היה נותן תפילין ולא מיחו בידו חכמים, וכא מיחו בידו, שלא לדחוק את החכמים, אם שלא לדחוק את החכמים ישב לו חוץ לסוכה, רוצה היה טבי עבדו של רבן גמליאל לשמע דברי חכמים. (סכה ח ב)

מדרש רבה:

אמר רבן שמעון בן גמליאל לטבי עבדיה פוק זבין לי צדו טבא מן שוקא, נפק זבן ליה לישן. אמר ליה פוק זבן לי צדו בישא מן שוקא, זבן ליה לישן… אמר ליה מינה טבתא ומינה בישתא. (ויקרא לג א)

שוחר טוב:

ועוד מעשה היה בימי רבן גמליאל הזקן שהיו מסובין אצלו והיה טבי עבדו עומד ומשמשו, אמר רבי אלעזר בן עזריה אי לך כנען שחייבת בין צדיקים בין רשעים, בדין הוא שיהא טבי יושב ואני משמשו. (משלי פרשה ט)