ערך: יד חזקה

יד חזקה

(ראה גם: אלקים-יד, זרוע נטויה)

ילקוט ראובני:

והיה לאות על ידך וגו' להוציא בני ישראל לא היה צריך חוזק יד, אבל ערב רב שהיו מצרים, כדי להוציאם היה צריך חוזק יד. (שמות בא)

תרגום יונתן:

והיד החזקה – וגבורת ידא תקיפתא ונצחנות אדרע מרממא…(דברים ז יט)

רש"י:

והיד החזקה – זה הדבר, והזרע הנטויה – זהו החרב של מכת בכורות. (שם)

אבן עזרא:

…וגם עשו להם דגל ויוצאים בשמחה כנגאלים, שעל זה אמר יוצאים ביד רמה. (שמות יד ה)

רבינו בחיי:

ביד חזקה – שיצאו ביד רמה, ובזרע נטויה – העמודים. (דברים ד לד)

ידו החזקה – הם מדות נכוחות, ושניהם יד וזרוע מדת הדין, היד מדת הדין רפה, הבאה מכח הזרע הקשה… (שם יא ב)

אברבנאל:

ולכל היד החזקה – זה שעשה משה מעצמו, שהפציר אחר העגל שתלך שכינה עמהם. המורא הגדול – גילוי שכינה, והיד החזקה – הנבואה בסיני. (שם לד יב)

ספורנו:

ביד חזקה – בשנותו טבע הבלתי נפסדים. (שמות יג ט)

ביד רמה – מתאמצים לנצח את מצרים, שלא היו רבים כמותם… (שם יד ח)

אלשיך:

זכור – …והיה צריך לחוזק יד לשדד המערכת, וגם הוצרך להוציאם מתחת יד השר… (שמות יג ג)

כי בחוזק יד – שלא היינו ראויים לכך מצד עונותינו, וזה שאמרו גם קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף מפני עונותיו, וקשה לזווגם כקריעת ים סוף כי יפרדו במעשיהם, ועוד שהתנגדו לנו השר והמזל. (שם שם טז)

מהר"ל:

ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה, אלה שני דברים יש לפרש כאשר הכה הקב"ה אותם היה זה ביד חזקה, רוצה לומר בכח גדול, ובזרוע נטויה שהיה זרוע שלו נטויה עליהם, כלומר שהמכה נמשכת עליהם זמן מה, שכל מכה היה לה המשך, ובאלו שני דברים הוציא הקב"ה את ישראל, על ידי המכה הגדולה, וגם על ידי המשך המכה… (גבורות ה' פרק נב)

הכתב והקבלה:

בחוזק יד – של מצרים, שלא ליחס להשי"ת התאמצות. (שמות יג ג)

מלבי"ם:

ואת ידך החזקה – הנסית… (דברים ג כד)

…ומפני שלא היה אפשר לכבוש בדרך הטבע, אמר שתזכור היד החזקה שהיתה במצרים, שזה מציין הכח שלמעלה מהטבע… (שם ח יט)

ביד חזקה – שלא יטמעו במצרים. (שם כו ט)

העמק דבר:

בזרע נטויה – …כי ישראל לא היו מפוזרים בכל המדינות, ולכן הכה את מצרים בזרע נטויה, מכה אחר מכה, כדי שלא יוכלו להתיישב בדעתם, ובכל מכה מתו מגדולי פרעה ויועציו, וזהו בהגדה: וביד חזקה זו הדבר, שהוציא את ישראל בעל כרחם, כי מה יועילו כל המכות אם אינם רוצים לצאת, ואלו היו שרי פרעה ועשירים שבישראל, או אלו שלא רצו בעבודת ה', וכאן לא אמר ביד חזקה, שעוד היתה להם הבחירה לצאת. (שמות ו ו)

ידך החזקה – לשדד הטבע. (דברים ג כד)

ולכל היד החזקה – בעצירת גלגלי הטבע מ' שנה. (שם לד יב)

שפת אמת:

ביד חזקה, פירש אאז"ל שהוא על מה שלא היו ראויים לגאולה, והלא היה יכול לגאלם באופן שיהיו ראויים, אך חסדו היה, שהביאם למדרגה התחתונה, כי גלות וגאולת מצרים הכנה לכל הגלויות והגאולות… (פסח תרל"ב)

ביד חזקה וגו' כי לעולם חסדו, שלבד המכה לשעה היו המכות בכח יותר גדול ממה שצריך, כאדם המראה גודל כחו, כדי שיירא המוכה לנפשו פן יכנו עוד, וזה בשביל הדורות הבאים, שהגאולה הכנה לדורות… (שם תרל"ו)

פרי צדיק:

…שכיון שגילה השי"ת קדושתו יצאו כל הניצוצות וכל החיות מהבכורות, ומת כל בכור… וממילא נתקדשו בכורות ישראל שקשורים בשורש בראשית במאמר ראשון, וזהו ביד חזקה, שהוא גבורה שבחסד, וגם היה בזרוע נטויה, שהוא חרב גבורה ממש, שהוא מלאך ה', ועל זה נאמר וה' הכה, הוא ובית דינו… (פסח לו)