ערך: מזג אויר

מזג אויר

(ראה גם: גשם, ענן, רוח)

תלמוד בבלי:

והאמר רב יצחק בר אבדימי במוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה, נוטה כלפי צפון עניים שמחין ובעלי בתים עצבין, מפני שגשמי שנה מרובין ופירותיהן מרקיבין, נטה כלפי דרום עניים עצבין ובעלי בתים שמחין, כלפי מערב הכל עצבין… ורמינהו, מזרחית לעולם יפה, מערבית לעולם קשה, רוח צפונית יפה לחטין בשעה שהביאו שליש, ויפה לזיתים בזמן שהם חונטין… (יומא כא ב)

…תניא אבא שאול אומר, יום טוב של עצרת ברור סימן יפה לכל השנה כולה, אמר רב זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימה, אי קריר כולה שתא קרירא, למאי נפקא מינה, לתפלתו של כהן גדול, (לפי הענין שיראה יתפלל ביום הכפורים). (בבא בתרא קמז א)

…והא הנך ג' רועי בקר דהוו קיימי ושמעינהו רבנן דקאמרי, חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ, (אם יהיה חום בקרקע ויצמח הבכיר והאפילה יחד, חיטין שנזרעו בראש החדש והשעורים שנזרעו עכשיו), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. וחד אמר אם תור בצפר בתלג ימות, ובטיהרא בטל תאינה ידמוך ישלח משכיה, (אם בבקר הקור חזק עד שהשור קרוב למות מחמת הצנה, ובצהרים יגדל החום עד שיהא השור מיצל בצל התאנה מפני החום ויתחכך בה), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. וחד אמר אם קידום תקיף לחדא, יהא יפח בלועך נפיק לקבליה, (אם כבר תשש כח החורף כל כך שכשיהא רוח מזרחי חזקה מאד והיא מביאה צינה ואתה מנשב בפיך ויוצא לקראתה, ונפיחתך קשה מן הרוח ומחממתה), דין הוא אדר, ואם לאו לית דין אדר. (סנהדרין יח ב)

מדרש רבה:

רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי דוסא אומר כדבריו, חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע, חצי כסליו וטבת וחצי שבט חורף, חצי שבט ואדר וחצי ניסן קור, חצי ניסן ואייר וחצי סיון קציר, חצי סיון ותמוז וחצי אב קיץ, חצי אב ואלול וחצי תשרי חום, ורבי יהודה מונה ממרחשון, רבי שמעון מתחיל מתשרי. (בראשית לד יד)

אמר ריש לקיש ברית נחלקה לאוירות, רבי שמעון בן לקיש הוה יתיב לעי באורייתא בחדא אילטיס דטבריא, נפקון תרתין נשין מן תמן, אמרה חדא לחברתה, בריך דאפקן מן הדין אוירא בישא, צווח להון ואמר להון מה הן אתון, אמרין מן מזגא, אמר אנא חכים מן מזגא, ולית בה אלא תרתין עמודין (במקום ששמו מזגא אין לחיות אלא במקום שבין שני העמודים), אמר ברוך שנתן חן מקום על יושביו. (שם שם כא)

אבן עזרא:

…ושלח היונה כל ז' ימים, כי בד' רבעי החודש יתחלף טבע האויר. (בראשית ח ה)

הנה נא ידעתי – …ופירוש בארצם היו נשים יפות כשרה, אבל לא במצרים, שהצורות משתנות עבור האויר. (שם יב יא)

ספורנו:

והנני משחיתם את הארץ – אשחיתם יחדיו עם הארץ, שאשחית מזג הארץ והאויר בנטיית גלגל החמה, שהטה ממשוה היום מן המבול ואילך… (שם ו יג)

אכן יש ה' במקום הזה – אין ספק שזה המקום מוכן לנבואה… כי אמנם ישתנו תכונות משמשי העצם השכלי המתנבא כפי השתנות הארץ והאויר, כאמרם אוירא של ארץ ישראל מחכים. (שם כח טז)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.