ערך: מסיח לפי תומו

ערך: מסיח לפי תומו

תלמוד בבלי:

…רבי יהודה אומר, אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספוד ולקבור איש פלוני, בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין, רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אף על פי שהוא מתכוין ובעובד כוכבים אם היה מתכוין אין עדותו עדות… (יבמות קכא ב, וראה שם עוד)

…מאי גריעותא דפונדקית, אמר רב כהנא פונדקית עובדת כוכבים היתה, ומסיחה לפי תומה היתה, זה מקלו וזה תרמילו, וזה קבר שקברתיו בו… (שם קכב ב, וראה שם עוד)

…ורבי חייא מאי שנא בן דלא, דקרוב הוא אצל אביו, אח נמי קרוב הוא אצל אחיו, במסיח לפי תומו, כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק ומורכב על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר, והפשיטוני את כותנתי, והטבילוני לאכול תרומה לערב, ורבי חייא מסיים בה, וחבירי בדילין ממני, והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות, והעלהו רבי לכהונה על פיו. (כתובות כה ב)

רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה דעביד בערכאות של כותים, מקרי להו לשני כותים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו, ומגבי ביה ממשעבדי. (גיטין יט ב)

…ודקאמרת דכוותיה גבי עובדי כוכבים אמאי לא, והא קיימא לן דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני, הני מילי במילתא דלא שייכי בה, אבל במילתא דשייכי בה עבדי לאחזוקי שקרייהו… (שם כח ב)

אמר רב יהודה אמר שמואל הכא במאי עסקינן, כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהם, ואשה וקטן מסיחין לפי תומן, ואומר מכאן יצא נחיל זה. אמר רב אשי אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אשה בלבד, אמר ליה רבינא לרב אשי, ולא, והרי נחיל של דבורים מסיח לפי תומו הוא, שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא. ודאורייתא לא, והאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו, ואומר זכורני כשאני תינוק ומורכבני על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר… והעלהו רבי לכהונה על פיו, בתרומה דרבנן. ואכתי דאורייתא לא, והא כי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטינגא משתעי מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי, ואמרי לה מעשה בא לפני רבי בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו, ואמר אני ואמי נשבינו לבין העכו"ם, יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי, ללקוט עצים דעתי על אמי, והשיאה רבי על פיו לכהונה, בשבויה הקילו. (בבא קמא קיד ב)

תלמוד ירושלמי:

איזו היא מתכוין, רבי יוחנן אומר כל שמזכירין לו אשה, רבי שמעון בן לקיש אמר כל ששואלין אותו והוא משיב… (יבמות פג ב, וראה שם עוד)

משנה תורה:

עכו"ם שהסיח לפי תומו תחלה אף על פי ששאלו אותו אחר כך ובדקוהו עד שיפרש כל המאורע, הרי זה נאמן ומשיאין על פיו. (גירושין פרק יג יד)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • הענטשא לאה בת יצחק ליפא
  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.