ערך: סטירה

סטירה

(ראה גם: חובל, מזיק, תשלומין)

מהר"ל:

ועוד ביארנו בו, כי רוצה לומר סוטר אותו על פיו ומבטל ומוחק צורתו, ודבר זה מבואר בכמה מקומות, כי ענין סטירה בא על מחיקת וביטול הצורה, ושמשו בלשון זה כאשר מוחק צורת המטבע ונעשה בטל מן הצורה, ולפיכך אמר כאן כי מלאך בא וסטרו על פיו, כלומר שבטל ממנו צורתו שהיה לו בראשונה ונעשה גשמי, ובזה נשתכח ממנו התורה כולה. (נדה ל ב)