ערך: ספר הישר

ספר הישר

תנ"ך:

וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר, ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים. (יהושע י יג)

ויאמר ללמד את בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. (שמואל ב א יח)

תלמוד בבלי:

הלא היא כתובה על ספר הישר, מאי ספר הישר, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים… ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר, מאי ספר הישר… רבי אליעזר אומר זה ספר משנה תורה, ואמאי קרו ליה ספר הישר, דכתיב ועשית הישר והטוב בעיני ה', והיכא רמיזא, ידיו רב לו… רבי שמואל בר נחמני אמר זה ספר שופטים, ואמאי קרו ליה ספר הישר, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, והיכא רמיזא, למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה… (עבודה זרה כה א)

תלמוד ירושלמי:

הלא היא כתובה על ספר הישר, תרין אמורין, חד אמר זה ספר בראשית, וחרנה אמר זה חומש הפיקודים, מאן דאמר זה ספר בראשית ניחא, ומאן דאמר זה חומש הפקודים, מה מלחמה היתה שם, ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרן… (סוטה ח א)

תרגום יונתן:

ספר הישר – ספרא דאורייתא. (יהושע י יג)

רלב"ג:

ספר הישר – נראה שאבד עם הגלות. (יהושע י יג)

מלבי"ם:

כתב לך – צוה שיכתוב הדברים האלה בספר מיוחד, שעל פי דברים האלה כרת ברית שילך עמהם, וכבר בארתי בפירוש יהושע, שספר זה קרא בשם ספר הישר. (שמות לד כז)