ערך: סתום

סתום

(ראה גם: סגר, ספר תורה-כתיבה)

ספרא:

משום רבי ישמעאל אמרו, הואיל ונאמרו שני דיברות זה בצד זה, אחד פתוח ואחד סתום, ילמד פתוח על הסתום, מה פתוח דבר ביד משה שיאמר לאהרן על ביאת הקודש, אף סתום דבר ביד משה שיאמר לאהרן על ביאת הקודש… (אחרי פרשה א)

תלמוד בבלי:

מ"ם פתוחה מ"ם סתומה, מאמר פתוח מאמר סתום… פ' כפופה פ' פשוטה, פה פתוח פה סתום… (שבת קד א)

…בשלמא רבי ישמעאל קסבר ילמד סתום ממפורש… (יומא נט א)

הלך רבי יהושע ונשתטח על קברי בית שמאי, אמר נעניתי לכם עצמות בית שמאי, ומה סתומות שלכם כך, מפורשות על אחת כמה וכמה… (חגיגה כב ב)

…אמר רבי יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה, מלמד שנסתתמו ממנו שערי חכמה. (סוטה יג ב)

משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה. (שם מט ב)

תנו רבנן מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפין… ובא לפני רבי חייא, אמר יגעת ופתחת יגע וסתום, אמר רב נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה, שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותק. (בבא בתרא נט ב)

אמר רבי תנחום דרש בר קפרא בציפורי, מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום, ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג… חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, לכך נסתתם. (סנהדרין צד א)

…וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת… (נדה ל ב)

מדרש רבה:

ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה… דבר אחר למה היא סתומה, מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו, דבר אחר למה היא סתומה, מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם. (בראשית צו א)

…וכן הוא אומר (שיר א') כי טובים דודיך מיין, טובים דברי דודים מיינה של תורה, למה, שאין אדם מורה כראוי מדברי תורה מפני שהיא סתומה וכולן סימנין… (במדבר יד יב)

פסיקתא:

רבי יונה בשם רבי לוי בבי"ת נברא העולם, מה בי"ת זה סתום מכל צד ופתוח מצד אחד, כך אין לך רשות לדרוש מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור… (פרשה כא)

שוחר טוב:

אמר רבי חנינא ששים קנטרין היה לבוש גלית… ילמדו סתומין מן המפורשין, מה המפורשין ששים, אף הסתומין ששים. (שמואל פרשה כ)