ערך : עוקר הרים

עוקר הרים

תלמוד בבלי:

אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני (בקי) עדיף וחד אמר עוקר הרים (חריף) עדיף, רב יוסף סיני רבה עוקר הרים, שלחו לתמן איזה מהם קודם, שלחו להו סיני עדיף, דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא. (הוריות יד א)