ערך: קרבן פסח שני

קרבן פסח שני

ראה: קרבן פסח-כללי, ובמיוחד זהר בהעלותך עא, תלמוד בבלי פסחים צ"ג ב', ילקוט שמעוני במדבר תשכ"א, משנה תורה פסח פרק ה א והלאה, מהר"ל גבורות ה' פרק ל"ח.