אות – ר

 • ר
 • ראה ראיה
 • ראובן
 • ראשון
 • ראשית
 • ראשית הגז
 • רב רבנות
 • רב רבי
 • רבי אבא
 • אבא בנימין
 • רבי אבא בר זוטרא
 • רבי אבא בריה דרבי חייא
 • אבא בר מרתא
 • רבי אבא בר פפא
 • רב אבא בר תחליפא
 • ר אבא דמן חיפה
 • רבי אבא דמן עכו
 • אבא חלפתא
 • אבא חלקיה
 • אבא יודן
 • אבא שאול אבא שאול בן בטנית
 • אבא תחנה
 • רבי אבוה
 • אבוה בר איהי
 • ר אבון
 • אביי
 • אבימי
 • אבימי בריה דרבי אבהו
 • רבי אבין
 • רבי אבינא
 • רבי אביתר
 • רב אדא בר אבא
 • רב אדא בר אהבה
 • רב אדא בר אחוה
 • רב אדא בר מתנא
 • רב אדא סבא
 • אדמון
 • רבי אושעיא
 • ר אושעיא בריבי
 • רב אויא
 • רב אויא סבא
 • רב אחא
 • רב אחא בר אבא
 • רב אחא בריה דרב איקא
 • רב אחא בר רב הונא
 • רב אחא בר יוסף
 • רב אחא בר יעקב
 • רבי אחא בר עולא
 • רב אחא בריה דרבינא
 • רב אחא דהוצל
 • רבי אחא שר הבירה
 • רב אחאי
 • רב אחדבוי בר אמי
 • רבי אחי בר יאשיה
 • רב אידי בר אבין
 • רב אידית
 • אילפא
 • איסי בר יהודה
 • רבי אלכסנדרי
 • רבי אליעזר
 • רבי אליעזר בנו של ר יוסי הגלילי
 • רבי אליעזר בן יעקב
 • אליעזר זעירא
 • רבי אלעזר
 • רבי אלעזר בן דורדיא
 • רבי אלעזר בן דמה
 • רבי אלעזר בן חסמא
 • רבי אלעזר בן חרסום
 • רבי אלעזר בר יוסי
 • רבי אלעזר בן עזריה
 • רבי אלעזר בן ערך
 • רבי אלעזר בן פדת
 • ר אלעזר בן פרטא
 • רבי אלעזר בן צדוק
 • רבי אלעזר בן שמוע
 • רבי אלעזר בן שמעון
 • ר אלעזר הקפר
 • ר אלעזר מהגרוניא
 • ר אלעזר חסמא
 • רבי אלעאי
 • רבי אמי ורבי אסי
 • אמימר
 • ר אפס
 • רב אשי
 • בבא בן בוטא
 • רבי בון
 • בטנית
 • רב ביבי
 • רב ביבי בר אביי
 • בן זומא
 • בן עזאי
 • בן ננס
 • רבי בנאה
 • בני בתירא
 • בנימין הצדיק
 • בר קפרא
 • רב ברונא
 • ברוריה
 • רב גידל
 • רב גמדא
 • רבן גמליאל
 • רבי דוסא בן הרכינס
 • רבי דוסתאי בר ינאי
 • רב דימי אחוה דרב ספרא
 • רב דימי בר יוסף
 • רב דימי מנהרדעא
 • רב הונא
 • רב הונא בריה דרב איקא
 • רב הונא בר חיון
 • רב הונא בר חייא
 • רב הונא בר חיננא
 • רב הונא בריה דרב יהושע
 • רב הונא בריה דרב נתן
 • רב הונא ריש גלותא
 • הורקנוס
 • רבי הושעיא
 • הלל
 • הלל בן רבן גמליאל
 • רב המנונא
 • רב המנונא סבא
 • רב זביד
 • רבי זירא
 • רבי זכאי
 • רבי זכריה בן אבקולס
 • רבי זכריה בן הקצב
 • רבי זעירא
 • זעירי
 • רבי חגי
 • חוני המעגל
 • חוצפית המתורגמן
 • רבי חזקיה
 • רבי חייא
 • רב חייא אריכא
 • רבי חייא בר אבא
 • רב חייא בר אדא
 • רב חייא בר אשי
 • רבי חייא בר בא
 • רבי חייא בר גמדא
 • רבי חייא בר זרנוקי
 • רבי חייא בר יוסף
 • רבי חייא בר רב
 • רבי חייא פרוואה
 • רבי חלבו
 • רב חמא
 • רבי חמא בר ביסא
 • רבי חמא בר רבי חנינא
 • רב חמא בר טוביה
 • רב חמא בריה דרבה בר אבהו
 • רבי חמי בר חנינה
 • רב חנא
 • רבי חנא פתוראה
 • רבי חנא בר ביזנא
 • רבי חנא בר חנילאי
 • רבי חנינא
 • רבי חנינא בן אלעזר
 • רבי חנינא בן אנטיגנוס
 • רבי חנינא בן גמליאל
 • רבי חנינא בן דוסא
 • רבי חנינא בר חמא
 • רבי חנינא בר יוסף
 • רבי חנינא בר פפי
 • רבי חנינא בן אחי ר יהושע
 • רבי חנינא בר פפא
 • רב חנינא בר שילא
 • רבי חנינה בן תרדיון
 • רב חנן
 • רב חנן בר רבא
 • חנן המצרי
 • חנן הנחבא
 • רב חננאל
 • חנן בן אבישלום
 • רבי חנניה
 • רבי חנניה בן חכינאי
 • רב חנניא בר שלמיא
 • רב חסדא
 • רב טבות
 • רב טובי בר מתנא
 • רבי טבלא
 • רבי טרפון
 • ר יאשיה
 • ר יאשיה דמן אושא
 • ר יהודה
 • רב יהודה
 • רב יהודה בר אישתתא
 • רבי יהודה בן בבא
 • רבי יהודה בן בתירא
 • יהודה בן דורתאי
 • יהודה בר חייה
 • רבי יהודה בן טבאי
 • רב יהודה בר יחזקאל
 • רבי יהודה בר נחמיה
 • ר יהודה בן קנוסא
 • רבי יהודה הנדואה
 • רבי יהודה נשיאה
 • ר יהושע
 • ר יהושע בריה דרב אידי
 • יהושע בן גמלא
 • רבי יהושע בן לוי
 • ר יהושע בן ר עקיבא
 • רבי יהושע בן פתר ראש
 • רבי יהושע בן קרחה
 • רבי יודן
 • רבי יוחנן
 • יוחנן בן בג בג
 • רבי יוחנן בן גודגדא
 • רבן יוחנן בן זכאי
 • רבי יוחנן בן נורי
 • ר יוחנן בן מתיא
 • רבי יוחנן בן תורתה
 • ר יוחנן החורני
 • יוחנן כהן גדול
 • ר יוחנן הסנדלר
 • רבי יונה
 • רבי יונתן
 • יונתן בן עוזיאל
 • רבי יונתן בן עכמאי
 • יונתן בן עמרם
 • רבי יוסי
 • רבי יוסי בר אסיין
 • ר יוסי בן דורמסקית
 • ר יוסי בר חלפתא
 • ר יוסי בר חנינא
 • רבי יוסי בר ר יהודה
 • יוסי בן יועזר
 • רבי יוסי בר כיפר
 • ר יוסי בר נתן
 • יוסי בן סימאי
 • ר יוסי קטנתא
 • רבי יוסי בן קסמא
 • ר יוסי הגלילי
 • רבי יוסי הכהן
 • ר יוסי דמן יוקרת
 • רב יוסף
 • רב יוסף בר חמא
 • רב יוסף בריה דר יהושע
 • רב יוסף בריה דרבא
 • ר יוסי דפקיעין
 • רב יחזקאל
 • רב ייבא סבא
 • רבי ינאי
 • רבי ינאי בר ישמעאל
 • ר יסא
 • ר יעקב בר אחא
 • רבי יעקב בר אידי
 • ר יעקב בן קרשי
 • רבי יצחק
 • רב יצחק בר ביסנא
 • רב יצחק בריה דרב יהודה
 • רב יצחק בר יוסף
 • רב יצחק ברבי
 • רבי יצחק נפחא
 • רבי ירמיה
 • רב ירמיה בר אבא
 • רבי ישבב
 • רבי ישמעאל
 • ר ישמעאל בן אלישע
 • ר ישמעאל בר יוסי
 • ר ישמעאל בן פיאבי
 • רב כהנא
 • רבי כרוספדאי
 • רבי לוי
 • לוי בריה דרב הונא בר חייא
 • לוי בן סיסי
 • רבי מאיר
 • רבי מיאשא בר בריה דר יהושע
 • רב מלכיו
 • רבי מנחם בר סימאי
 • מנימין בר איהי
 • רב מנשה
 • מר בר רב אשי
 • מר בריה דרבינא
 • מר זוטרא
 • מר זוטרא בריה דרב נחמן
 • מר זוטרא חסידא
 • מר עוקבא
 • מר עוקבא בר חמא
 • רב מרדכי
 • רב מרי
 • רב מרי בר רחל
 • רב משרשיא
 • רבי מתיא
 • רב מתנה
 • רבי נהוראי
 • נחום איש גם זו
 • נחום איש קודש קדשים
 • נחום המדי
 • רבי נחוניא
 • רבי נחוניא בן הקנה
 • רבי נחוניא חופר שיחין
 • רבי נחמיה
 • נחמיה איש בית דלי
 • רב נחמן
 • רב נחמן בר יעקב
 • רב נחמן בר יצחק
 • רבי נתן
 • רב נתן בר אסיא
 • נתן צוציתא
 • סומכוס
 • רב סחורה
 • רב סמא
 • רב סעורם
 • רב ספרא
 • רב עוירא
 • רב עוירא סבא
 • עולא
 • רב עולא בר אבא
 • רב עולא בריה דרב עילאי
 • עוקבא
 • רב עוקבא בר חמא
 • רבי עזרא
 • עיפא
 • רב עיליש
 • רב עמרם
 • רב עמרם חסידא
 • רב ענן
 • רב ענן בר תחליפא
 • עקביא בן מהללאל
 • רבי עקיבא
 • רבי פדת
 • פלימו
 • רבי פנחס
 • רב פנחס בן רב חסדא
 • רבי פנחס בן יאיר
 • רבי פנחס בר ערובא
 • רב פפא
 • רב פפא בר שמואל
 • רב פפי
 • ר פפייס
 • רבי פרידא
 • ר צדוק
 • קרנא
 • רבי ראובן בן איסטרובלי
 • רב
 • רבא
 • רבא בר שרשום
 • רבה
 • רבה בר אבוה
 • רבה בר רב הונא
 • רבה בר חנה
 • רבה בר בר חנה
 • רבה בר רב חנן
 • רבי
 • רבין
 • רבין סבא
 • רבין חסידא
 • רבינא
 • רחבה
 • רב רחומי
 • רבי רומנוס
 • רמי בר חמא
 • רמי בר יחזקאל
 • רמי בר תמרי
 • רפרם
 • רפרם בר פפא
 • רבי שילא
 • שילא בר אבינא
 • רב שימי בר אשי
 • שמאי
 • שמואל
 • רב שמואל בר אבא
 • רב שמואל בר ביסנא
 • רב שמואל בר זוטרא
 • רב שמואל בר יהודה
 • רבי שמואל בר רבי יוסי
 • רב שמואל בר יצחק
 • רבי שמואל בן סוסרטיי
 • רב שמואל בר שילת
 • שמואל הקטן
 • רבי שמלאי
 • רבי שמעון בן איסי בן לקוניא
 • רבי שמעון בן אליקים
 • רבי שמעון בן אלעזר
 • רבן שמעון בן גמליאל
 • ר שמעון בר ווא
 • רבי שמעון בן חלפתא
 • רבי שמעון בן יהוצדק
 • רבי שמעון בן יוחאי
 • רבי שמעון בן לקיש
 • רבי שמעון בן נתנאל
 • רבי שמעון בר רבי
 • שמעון בן שטח
 • שמעון העמסוני
 • שמעון הפקולי
 • שמעון הצדיק
 • שמעון התימני
 • שמעיה ואבטליון
 • רב ששת
 • תודוס
 • רבי תנחום
 • רבי תנחום בר איסבלוסטיקא
 • רבי תנחום ב
 • רבי תנחום בן חנילאי
 • רבי תנחומא
 • רבבה
 • רבה קשת
 • רבוע
 • רביבים
 • רביד
 • רבים
 • רביעית
 • רבית
 • רבנות
 • רבץ
 • רבקה
 • רבשקה
 • רגז
 • רגל
 • רגל מזיק
 • רגל תור
 • רגם
 • רגן
 • רגע רוגע
 • רגע
 • רגעי ארץ
 • רגש
 • רדה
 • רדף
 • רהב
 • רוב
 • רודוס
 • רודף רדף
 • רוגז רגז
 • רווק
 • רוח
 • רוח נפש
 • רוח ה
 • רוח הקודש
 • רוח טומאה רעה
 • רוחות
 • רוחות מזיקין
 • רוחניות
 • רוכל
 • רום עינים
 • רומוס ורומולוס
 • רומי
 • רועה רעה
 • רופא
 • רוצח
 • רוק רקיקה
 • רות
 • רותם
 • רחב
 • רחבעם
 • רחוב
 • רחוק
 • רחיצה
 • רחל
 • רחם
 • רחמים
 • רחש
 • רטפש
 • רטש
 • ריאה
 • ריב
 • ריח
 • ריחים
 • רימון
 • רינה רנן
 • ריע
 • ריפות
 • ריצה
 • ריש גלותא
 • רך
 • רך לבב
 • רכיבה רכב
 • רכוש
 • רע עין
 • רעב
 • רעה
 • רעואל
 • רעידת אדמה
 • רעם
 • רעמסס
 • רעץ
 • רפאל
 • רפאים
 • רפואה
 • רפידים
 • רצד
 • רצה רצון
 • רצפה
 • רצפה בת איה
 • רצץ
 • רק
 • רקד רקידה
 • רקח
 • רקיע
 • רקיק
 • רקם
 • רש
 • רשות
 • רשות היחיד הרבים
 • רשימו
 • רשע
 • רשע וטוב לו
 • רשף