ערך: שאול גיהנם

שאול גיהנם

(ראה גם: גיהנם, קבר)

זהר:

היכל החמישי, היכל זה הוא היכל שנקרא שאול, כנגד שם ההוא (של היצר הרע), שנקרא ערל, והרי העמדנו שהוא סוד ערלה. בהיכל זה יש פתח אחד, וממונה אחד עליו, וזה הוא ממונה לעורר תמיד קטרוגים על העולם, ורוח הזה נקרא איבה, משום שהשם של הפתח הזה איבה שמו, וסימנך ואיבה אשית בינך ובין האשה וגו'. (פקודי תתצו, ועיין שם עוד)

…וכל אלו (המעשה וחשבון ודעת וחכמה) כלולים באותו הכח, (שהוא השכינה השורה על ראש הצדיקים). מה שאין כן בצד השאול, שהוא מדרגה של הגיהנם, כי כל אדם שאינו משתדל בכח ההוא בעולם הזה, ליכנס בו במעשה וחשבון ודעת וחכמה, סופו לכנס בשאול, שאין בו כל מעשה וחשבון ודעת וחכמה, כי סטרא אחרא דרך שאול הוא. שכתוב דרכי שאול ביתה. מי שמתרפה מאותו כח הקדוש, מתקיף אותו הסטרא אחרא אשר שאול ביתה.

וכי כל בני העולם הולכים לשאול. כן, אבל (הצדיקים) עולים מיד, שכתוב, מוריד שאול ויעל, חוץ מאלו הרשעים שלא הרהרו תשובה מעולם, שהם יורדים לשאול ואינם עולים. ואפילו צדיקים גמורים יורדים שם, למה הם יורדים, הוא משום שלוקחים משם כמה רשעים ומעלים אותם למעלה. ומי הם (שמעלים אותם), היינו הם שהרהרו בתשובה בעולם הזה, ולא יכלו, כי נסתלקו מן העולם, והצדיקים יורדים בשביל רשעים האלו בתוך השאול, ולוקחים אותם ומעלים אותם משם. (פנחס קלז)

בגיהנם יש מדור אחרון התחתון של כולם, ומדור ההוא הוא כפול, מדור על מדור, ונקרא ארץ עיפתה, מהו עיפתה, הוא כמו שאמרו רבוע יהיה כפול, ומתרגמינן מרובע יהי עיף, אף כאן עיפתה כלומר כפולה, ומדור ההוא נקרא שאול תחתית, שאול הוא מדור אחד (העליון), התחתית הוא מדור התחתון, ומשום זה נקרא ארץ עיפתה תחתית, ונקרא גם כן אבדון, ועל כן כתוב שאול ואבדון, (שהם מדורים הכפולים זה על זה). כל המדורים לא נכפלו וכלם אינם עייפים, (כלומר אינם נקראים ארץ עיפתה), חוץ מזה. (וילך מד)

ולמדנו, מי שיורד לאבדון שנקרא תחתית, אינו עולה לעולם, ההוא נקרא איש שכלה ונאבד מכל העולמות, ולמדנו, למקום ההוא מורידים לאותם האנשים המבזים לענות אמן, ודנים אותו בגיהנם על אמנים רבים שנאבדו ממנו שלא החשיב אותם, ומורידים אותו באותו מדור התחתון שאין בו פתח, ונאבד ואינו עולה משם לעולם. ועל כן כתוב, כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה. ולא, והרי כתוב מבטן שאול שועתי שמעת וגו', (והוא עלה משם), וכתוב מוריד שאול ויעל, אלא כאן שאול (שממנו עולים), ושם תחתית (שמשם אינו עולה), והעמדנו, כאן שחזר בו (שעשה תשובה), שם שלא חזר בו. (שם מה)

תלמוד בבלי:

וא"ר טבי א"ר יאשיה מאי דכתיב שלש הנה לא תשבענה, שאול ועצר רחם, וכי מה ענין שאול אצל רחם, אלא לומר לך מה רחם מכניס ומוציא, אף שאול מכניס ומוציא, והלא דברים קל וחומר, ומה רחם שמכניסין בו בחשאי מוציאין ממנו בקולי קולות, שאול שמכניסין בו בקולי קולות אינו דין שמוציאין ממנו בקולי קולות… (ברכות טו ב)

ואמר רבי ירמיה בר אלעזר שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר, ואחד בים ואחד בירושלים, במדבר דכתיב וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, בים דכתיב מבטן שאול שועתי שמעת קולי… א"ר יהושע בן לוי ז' שמות יש לגיהנם, ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתים, שאול דכתיב מבטן שאול שועתי שמעת קולי… (עירובין יט א)

מדרש רבה:

דבר אחר כל הנחלים הולכים אל הים, כל המתים אינן נכנסין אלא לשאול והשאול אינו מתמלא לעולם, שנאמר (משלי כ"ז) שאול ואבדון לא תשבענה. תאמר משהם מתים בעולם הזה שוב אינם חיים לעולם הבא, תלמוד לומר אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת, למקום שהמתים מתכנסין לעולם הבא שם הם שבים ועתידים לומר שירה לימות המשיח… (קהלת א יט)

תרגום יונתן:

שאולה – לבי קבורתא. (בראשית לז לה)

רש"י:

שאולה – כפשוטו לשון קבר הוא, באבלי אקבר ולא אתנחם כל ימי. ומדרשו גיהנם, סימן זה היה מסור בידי מפי הגבורה אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה גיהנם. (שם)

אבן עזרא:

ומלת שאולה כמו מטה, והטעם הקבר, ופה טעה המתרגם לתועים שתרגם שאולה גיהנם, והנה "כי לא שאול תודך", "ואציעה שאול הנך", הפך "אם אסק שמים שם אתה"… (בראשית לז לה)

שאול – הקבר שבתחתית הארץ. (ישעיה לח ט)

רבינו בחיי:

חיים שאולה – ירדו למדור אחרון של גיהנם, כי שבעה מדורין יש לה לגיהנם, ושאול הוא המדור התחתון, וכן כתוב (תהלים ח') ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלקים, ודרשו רז"ל לדיוטא התחתונה שבשאול… וראיתי במדרש סדורו של עולם שאול מדור שביעי הוא חציו אש וחציו ברד, והרשעים קופצים שם מאש לברד ומברד לאש, ומלאך של גיהנם טורד אותם כרועה המנדד את צאנו מהר לגבעה ומגבעה להר. (במדבר טז לג)

רלב"ג:

שאול ואבדון – שהם יותר חסרים מלבות בני אדם, ועם כל זה הם בבריאה נגד ה', כי השאול הוא המרכז שהביא הרקיע הח', יקראו שאול כי הקבר במקום שפל, וכן המרכז קראו אבדון, כי הוא רחוק מללבוש צורה אחרת. (משלי טו יא)

ערום שאול – המטה המוחלט ורוצה לומר גם שם יגיע פועל ה'… (איוב כו ו)

הגר"א:

שאול ואבדון – שהשאול ואבדון הם בתחתית הארץ, ואף על פי כן הם נגד ה', ומכל שכן לבות בני אדם. דבר אחר שאול וגו', בא להזהיר האדם שלא יאמר ה' יתברך שהוא טהור עינים מראות רע לא יראה ברעתי, שאינו משגיח במקום טמא ומגואל, לזה אמר שאול וגו' שהן עיקר הטומאות, ואין בכל הטומאות כמותן, ואף על פי כן הם נגד ה'… והענין כי השאול הוא ששה מדורי גיהנם הנקראים כולם שאול, ואבדון הוא השביעית… (משלי טו יא)

מלבי"ם:

שם שאול מציין הבור העמוק שאי אפשר לצאת משם, ולפעמים מציין השאול אחר המות והוא הקבר, ומזה "לבלעם כשאול חיים", וכשיבואו יחד שאול ואבדון מציין שאול את הקבר ואבדון מציין בליית הגוף שעל ידו יאבד מן המציאות… (הכרמל)